KATEGORIE OOPP - ZAŘAZENÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DO KATEGORIÍ - CERTIFIKAČNÍ KATEGORIE PRO POSOUZENÍ SHODY

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Kategorie OOPP - zařazení ochranných pomůcek do CE kategorií

KATEGORIE OOPP

Označení ikonou CE KATEGORIE I,II,III - je pomůckou pro orientaci k provedenému posouzení shody. V žádném případě se nejedná o označení jakosti výrobku!  

Postupy posuzování shody pro OOP

a) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie I výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vystavuje na svou vlastní odpovědnost ES prohlášení o shodě, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, § 12 odst. 3 písm. a).

b) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie II musí výrobce nebo zplnomocněný zástupce vystavit ES prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu ES přezkoušení typu vystaveného notifikovanou osobou, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění § 12 odst. 3 písm. b).

c) Pro osobní ochranné prostředky zařazené do certifikační kategorie III musí výrobce nebo zplnomocněný zástupce vystavit ES prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu ES přezkoušení typu (viz bod b) a navíc musí zajišťovat pravidelné každoroční kontroly, viz zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, § 12 odst. 3 písm. d) nebo písm. f). Tyto kontroly musí provádět rovněž notifikovaná osoba a to buď ta, která vydala certifikát, nebo jiná. 

 

Kategorizace OOPP 

CE Kategorie 1. Kategorie I:

(Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. § 3 odst. 2.)

Za osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce se považují zejména osobní ochranné prostředky určené pro ochranu jejich uživatele proti: 


a) mechanickému působení, jehož účinky jsou povrchové (např. zahradnické rukavice, náprstky) nebo

b) slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit, (např. ochranné rukavice proti zředěným čisticím prostředkům) nebo

c) rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 50C nebo nebezpečným nárazům, (např. rukavice, zástěry pro profesionální používání) nebo

d) klimatickým vlivům, které však nejsou extrémní, (např. pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv) nebo

e) drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit zranění životně důležitých částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit poškození s trvalými následky, (např. lehká ochrana hlavy proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv) nebo

f) slunečnímu záření (např. protisluneční brýle).

CE Kategorie 2. Kategorie II:

Osobní ochranné prostředky v druhé kategorii jsou definovány jako ty, které nespadají do kategorie I ani III.

CE Kategorie 3. Kategorie III:

(Podle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. § 3 odst. 3).

Kontrola výrobku ES systémem řízení jakosti výrobku nabo systémem zajištění ES jakosti výroby prostřednictvím dohledu se provádí u osobních ochranných prostředků, které jsou určeny k ochraně života či k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u kterých může výrobce nebo dovozce předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. Za takové osobní ochranné prostředky se považují zejména:

a) osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů s filtry proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním aerosolům obsahujícím pevné nebo kapalné částice nebo proti plynům,

b) osobní ochranné prostředky k ochraně dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně dýchacích přístrojů pro potápění,

c) osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickým škodlivinám nebo proti ionizujícímu záření,

d) osobní ochranné prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 C nebo vyšší, ve kterých může vznikat nebezpečí od infračerveného záření, plamenů nebo rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu,

e) osobní ochranné prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě -50 C nebo nižší,

f) osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky nebo do hloubky,

g) osobní ochranné prostředky proti rizikům vytvářeným elektřinou a nebezpečným napětím nebo izolační osobní ochranné prostředky užívané při práci při vysokém napětí. NEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?