LEGISLATIVA K PROBLEMATICE NÁKUPU A PRODEJE OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ - ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NAŘÍZENÍ A NORMY

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
Užitečné informace - Legislativa k OOPP

Zákony a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU,
které se týkají OOPP:

zde jsou ke stažení úplná znění, která však mají charakter pouze informativní a mají sloužit pouze pro základní orientaci v problematice poskytování osobních ochranných prostředků.

 

Dnem 1.listopadu 2021 nabylo účinnosti NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 390/2021 Sb., kterým bylo zrušeno dřívější Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Tímto nařízením se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

Dnem 21. dubna 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS pod názvem PPE-R Personal Protective Equipment Regulation.
Toto nové nařízení EU zrušilo stávající směrnici 89/686/EHS a došlo i ke zrušení Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
Nové nařízení EU je přímo použitelným předpisem (nebude již zaveden předpisem ČR). Došlo k přizpůsobení české legislativy - zrušením NV č.21 a stanovení jazyka dokumentů, dozoru a sankcí (zákonem č. 90/2016 Sb.)

Přechodná ustanovení (přechodné období) je ve shodě se zrušenou směrnicí i Nařízením vlády č. 21/2003 Sb. a umožňuje distribuci a použití certifikátů a rozhodnutí o schválení dle zrušené směrnice.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205 / 2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. ZMĚNĚN Zákonem č.91/2016 Sb.

SMĚRNICE RADY 89/686/EHS pro sjednocení právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, se zapracovanými změnami dle SMĚRNICE RADY 93/68/EHS - ZRUŠENA

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky - ZRUŠENO

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. - ZRUŠENO

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

Povinnosti zaměstnavatele - 10 povinností, které nesmí zaměstnavatel zanedbatNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?