POTVRZENÍ O POVINNOSTECH PRODÁVAJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ - REKLAMACE - ZÁRUČNÍ LIST - INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Ochrana hlavy Ochrana očí a obličeje Ochrana sluchu Ochrana dýchacích orgánů Pracovní rukavice Ochrana při práci ve výškách Pracovní oděvy Pracovní obuv Zdravotnické potřeby Drogerie Zábava
VŠE O NÁKUPU - Potvrzení prodávajícího
                   POTVRZENÍ O POVINNOSTECH PRODÁVAJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ
ve smyslu § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku 214 (NOZ)

I. Identifikace prodávajícího
 

Název firmy: PÍCHA Safety, s.r.o.                                     (dále jen „prodávající“)

Adresa sídla firmy: Černokostelecká 1168/90, PRAHA 10 - Strašnice

IČ: 272 08 117

DIČ: CZ27208117

Společnost je zapsána  v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vložka 104539

Toto potvrzení o rozsahu a době trvání povinnosti prodávajícího v případě vadného plnění (dále jen „potvrzení“), se týká pouze spotřebitelů, kteří si nabízené zboží zakoupili v některém z obchodů výše uvedené firmy. Jde tedy o náhradu dřívějších záručních listů. Toto potvrzení se vydává pouze na výslovnou žádost spotřebitele, protože jinak je toto potvrzení nahrazeno prodejním dokladem (v souladu se zněním ustanovení odst. 3 § 2166 NOZ).

V souladu s úpravou zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) platnou od 1.1.2014 v §13 a §15 odst. 2 informuje prodávající spotřebitele o rozsahu, podmínkách a uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.

II. Rozsah povinností

Prodávající odpovídá spotřebiteli po dobu 24 měsíců od převzetí, že prodaná věc nemá při převzetí vady. U věcí s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. V souladu se zněním ustanovení § 2167 NOZ však prodávající neodpovídá za opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. U věcí prodaných za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitých věcí neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla použitá věc při převzetí kupujícím.

III. Omezení odpovědnosti za vady vyplívající z povahy věci

Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem věci, nedodržením pokynů, užitím věci v rozporu s deklarovanou účelovostí, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno dle § 2170 NOZ jako způsobení vady kupujícím.

IV. Podmínky a uplatnění práva z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je 24 měsíců od převzetí věci. Spotřebitel náležitě prokáže nákup věci od prodávajícího. Uplatnění reklamace je možné v místě sídla prodávajícího (především pokud jde o zaslání zboží přepravcem) nebo v jakékoliv provozovně prodávajícího osobně v místě pro kupujícího bližším. Při uplatnění reklamace bude vždy prodávajícím vystaveno Potvrzení o přijetí reklamace a to i v případě, že reklamace bude vyřízena na místě zamítnutím (z hygienických důvodů apod.) a zboží nepřevzato. Pro sepsání Potvrzení o přijetí reklamace (v provozovně prodávajícího) může sloužit jako podklad i formulář, který je volně ke stažení na internetových stránkách prodávajícího www.oopp.cz v sekci Vše o prodeji. V tomto formuláři uvede spotřebitel, v čem spatřuje vadu zboží nebo jak se vada projevuje. Zároveň spotřebitel uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace. Při uvádění požadavku spotřebitele na způsob vyřízení reklamace musí brát ohled na znění § 2169 NOZ. To znamená, požaduje-li výměnu věci či odstoupení od smlouvy, je kritériem pro akceptaci jeho požadavku přiměřenost a úměrnost vzhledem k povaze vady. U vad odstranitelných tak má přednost oprava či sleva, kterou lze poskytnout i na to, že si spotřebitel opravu provede či zajistí sám. 

Neuvede-li nebo odmítne-li uvést spotřebitel svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom je srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, bude zajímat sám a pokud tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti v tomto směru plynou.

Nejpozději před uplynutím zákonem stanovené 30 denní lhůty (pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na lhůtě delší) musí prodávající o vyřízení reklamace spotřebitele prokazatelně informovat. Písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace je v Reklamačním protokolu vydaném prodávajícím. Nevyřízením reklamace v zákonem stanovené 30 denní lhůtě znamená, že ze strany prodávajícího došlo k podstatnému porušení smlouvy. To pak dává spotřebiteli právo rozhodnout se dle ustanovení § 2106 NOZ neomezeně mezi všemi zákonem stanovenými možnostmi vyřízení reklamace, včetně odstoupení od smlouvy.
                                                      V. Další práva spotřebitele

Další práva spotřebitele (dle odst. 2 § 2166), která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. 

VI. Kde lze reklamaci uplatnit

Reklamaci lze uplatnit v místě sídla prodávajícího (především pokud jde o zaslání zboží přepravcem) nebo v jakékoliv provozovně prodávajícího osobně v místě pro kupujícího bližším.

Zároveň se můžete podrobněji seznámit s naším Reklamačním řádem a Stručným návodem jak postupovat při reklamaci na našich internetových stránkách www.oopp.cz v sekci Vše o nákupu.

Na stránkách naleznete další kontaktní údaje i informaci o provozní době obchodů. 

Reklamaci můžete uplatnit na těchto adresách firmy PÍCHA Safety, s.r.o.:

PRAHA – Černokostelecká 1168/90, 100 00 PRAHA 10 - Strašnice
MĚLNÍK – Českolipská 1094, 276 01 Mělník
SEDLČANY – 28. Října 7 (Pasáž), 264 01 Sedlčany

Toto POTVRZENÍ ve verzi pro TISK nebo stažení v PDF  

V Praze dne 10.1.2014                                                    Ing. Petr Pícha – jednatel společnostiNEZNÁM HESLO


PŘIHLÁSIT REGISTRACE

ODKAZY - INFORMACE

Zpravodaj - Newsletter

Email: *
Jméno:
Příjmení:
 * povinný údaj
Proč zadávat email?